Acuity

 • 12G/3G/HD/IP 겸용 대형 프로덕션 스위처
 • UHD 4ME, 3G/HD 8ME 지원
 • 최대 40버튼 컨트롤 판넬 지원 
  more…

     Carbonite Ultra

 • 12G/3G/HD 겸용 중형 프로덕션 스위처
 • UHD 2ME, 3G/HD 3ME 지원
 • 최대 32버튼 컨트롤 판넬 지원
  more…

    Carbonite Black Series

 • 12G/3G/HD 겸용 중형 프로덕션 스위처
 • UHD 1ME, 3G/HD 3ME 지원
 • 최대 32버튼 컨트롤 판넬 지원
  more…

    Carbonite Black Solo

 • 3G/HD 겸용 소형 프로덕션 스위처
 • 컨트롤 판넬 일체형/분리형 선택
 • 3G/HD 1ME 지원
  more…

    Graphite

 • 3G/HD 겸용 올인원 프로덕션 스위처
 • 스위처/오디오믹서/그래픽/서버 일체형
 • 3G/HD 2ME 지원
  more…